Roto4mat Mariusz Głód

Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

 

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), wchodzącego w życie z dniem 25.05.2018 r. – dalej Rozporządzenie lub RODO − informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariusz Głód prowadzący działalność gospodarczą pod firmą “Roto4mat” – Mariusz Głód z siedzibą w Mielcu ul. Wojska Polskiego 39-300 Mielec, NIP: 8171785650.

Możesz się ze mną skontaktować w następujący sposób:

 • listownie,
 • przez,
 • telefonicznie.

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. 2. Administrator przetwarza dane osobowe we następujących celach:
 2. a) realizacji zwartej z Administratorem umowy (art. 6 ust. 1, lit.b Rozporządzenia), w tym m.in. do wystawienia faktury VAT, skontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem usług,
 3. b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z prowadzoną działalnością i realizacją zawartej umowy (art. 6 ust. 1, lit.c Rozporządzenia),
 4. c) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1, lit.f Rozporządzenia), w tym zaległych płatności dla windykacji i procesów sądowych.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:

organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanyc

h powyżej oraz wypełnienia

obowiązków nałożonych prawem,

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom

i innym organom władzy (np. instytucje, podatkowe, sądy, organy ścigania), doradcą zewnętrznym, np. inspektorzy BHP, kurierzy, obsługa IT, obsługa księgowa oraz podmioty które wykonują usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Podmioty te będą związane z firmą Multiplast umowami  do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez naszą firmę

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w niniejszej informacji celów przetwarzania, a zatem:
 2. a) w związku w wykonywaniem zawartej przez Państwa umowy – przez okres, na jaki została zawarta, a po tym czasie – przez okres przewidziany przepisami obowiązującego prawa lub w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu, a w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych po wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody,
 3. b) w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i wykonaniem zawartej umowy, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, do czasu całkowitego wypełnienia tych obowiązków przez Administratora.
 4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
 5. a) prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 6. b) prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia,
 7. c) prawo do usunięcia danych – w trybie przewidzianym art. 17 Rozporządzenia,
 8. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w trybie przewidzianym art. 18 Rozporządzenia,
 9. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
 10. f) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 11. Informuję, że w przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 li.a Rozporządzenia, a zatem w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Wskazujemy, że w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny. Jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania tejże umowy.